Historie

Inhoud
1920 - 1930
1930 - 1940
1940 - 1950
1950 - 1960
1960 - 1970
1970 - 1980
1980 - 1990
1990 - 2000
2000 - 2010

1920 - 1930
• De oprichting
De groei van de wijk Nieuw Borgvliet omstreeks 1900 heeft wellicht geleid tot het oprichten van een eigen voetbalclub.
De inwoners van Nieuw Borgvliet wilden het eigen gezicht bewaren, een gezicht dat heden ten dage Nieuw Borgvliet net ietsjes anders maakt dan de andere stadswijken.
Op 22 november 1922 werd de Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Houdt Moedig Stand, R.K.V.V. H.M.S., opgericht.

• Het begin
Het vinden van een geschikt veld was een probleem. Dit was niet voorhanden en voorlopig werd er gespeeld op een stukje heide onder de Zuidgeest (thans Franerexfabriek op de Heimolen). De doelpalen waren gemaakt van mastbomen waarop een dwarslat werd getimmerd. Na elke wedstrijd moest alles weer worden afgebroken.
Later werd een weiland van Jan van Loon, nabij de Heimolen, gehuurd. Dit terrein was in de wintermaanden onbespeelbaar, het was dan een modderpoel.
Toen de vereniging levensvatbaarheid bleek te hebben werd onder de inwoners van Borgvliet een financiële actie gehouden. Van de opbrengst konden de doelpalen en shirts worden gekocht.
Aanvankelijk werden de vergaderingen gehouden in de jongensschool. Daarna werd verhuisd naar het café van A.Dekkers aan de Rembrandtstraat.

• Een ander veld
In 1924 kreeg de vereniging de beschikking over een terrein aan de Antwerpsestraatweg, tegenover het huidige terrein. Om dit veld bespeelbaar te maken moest dit stuk grond worden bewerkt en gelijk gemaakt. Geld was er niet in kas. De handen werden uit de mouwen gestoken, toen al was er een grote mate van zelfwerkzaamheid bij de Borgvlieters (spelers en inwoners) aanwezig. Al dit werk, het afzetten met gaasdraad en het plaatsen van een houten schutting, werd door de leden en de dorpsgenoten gezamenlijk uitgevoerd.

• Verenigingslokaal
Toen al werden er sportfeesten en andere activiteiten georganiseerd, voor de leden en de dorpsbewoners. Er werd gezocht naar een verenigingslokaal in de nabijheid van het voetbalveld. Onderdak werd gevonden in café Nefs aan de Antwerpsestraatweg.
Het was altijd al de bedoeling om aan de dorpsgenoten gelegenheid te bieden tot het beoefenen van sport en overige activiteiten.

• Het eerste kampioenschap
In 1929 behaalde de vereniging het eerste kampioenschap en promoveerde naar de 3e klasse van de Nederlandse Voetbalbond. In heel het dorp werd feestgevierd. De overgang naar de N.V.B. betekende strengere eisen aan het terrein. Het moest worden gelijkgemaakt en verbreed. In 1932 kon een flinke strook grond worden gehuurd. Tevens kreeg men toen een oefenveld. Ook moest er een degelijke
omheining komen en een kleedgelegenheid. Ook dit werd weer in eigen beheer uitgevoerd met hulp van de dorpsgenoten.

1930 - 1940
• Van H.M.S. naar Nieuw Borgvliet
Voor de aanvang van de competitie 1934/1935 werd H.M.S. op last van het bondsbestuur ingeschreven onder de naam van Nieuw Borgvliet. Tot aan het uitbreken van de tweede wereldoorlog bleef men hoofdzakelijk H.M.S. gebruiken. Later werd dit Nieuw Borgvliet, omdat, zo gaat het verhaal, H(oudt) M(oedig) S(tand) niet door de bezetter werd getolereerd.

• Een nieuw lokaal
In 1935, tijdens het 12,5 jarig bestaan, werd een nieuw kleedlokaal en een kleine tribune, wederom in eigen beheer en met behulp van dorpsgenoten gebouwd. De gelden werden bijeengebracht door het houden van een loterij.

1940 - 1950
• Zonder terrein
Voordat de competitie 1943-1944 begon kwam de vereniging zonder terrein te zitten. Het terrein en de accommodatie die met eigen handen waren opgebouwd en waar men 19 jaar lang speelde moesten op order van de bezetter worden verlaten om er verdedigingswerken aan te leggen. De thuiswedstrijden werden gespeeld op het RKFC veld (achter de Watertoren, bij het viaduct).
Voor de competitie 1945-1946 was er nog geen ander veld. Er werd getraind o.a. op een terrein
achter de Mondaf en in
de jongensschool.

• BoZ-terrein
In 1946-1947 werden de thuiswedstrijden gespeeld op het BOZ-terrein aan de Moerstraatsebaan. Niet allemaal want op 13 oktober 1946 werd een ander terrein in gebruik genomen, namelijk het huidige veld De Brombeer, gelegen aan de Antwerpsestraatweg tegenover het oude veld. Dit terrein werd gehuurd van de weduwe van de bekende schrijver A.M. de Jong. Maar door de zeer slechte staat ervan werd terug verhuisd naar het BOZ-terrein.

• De Brombeer
In 1946 werd het terrein de Brombeer gehuurd van Mevr. De Jong-Defresne.
Sedert het seizoen 1947-1948 kon er gespeeld worden op een eigen veld, de Brombeer.
Het terrein was door de leden en spontane hulp van andere Borgvlieters verbeterd en in orde gemaakt. Het werd op zondag 21 september 1947 feestelijk in gebruik genomen.
Kapelaan Oomen verrichtte de aftrap en Harmonie Concordia zorgde voor de muzikale omlijsting.

• Oefenveld
In het seizoen 1948-1949 kreeg men de beschikking over een oefenveld. Het terrein naast de Brombeer werd gehuurd van de heer Dekkers voor fl. 30,-- per jaar. Voor de indoor training kon men terecht in het zaaltje van Kieboom-Dekkers (nu café den Ronden) in de Rembrandtstraat.

• Een ander kleedlokaal
Dankzij financiële bijdragen van de inwoners van Nieuw Borgvliet kon op 4 september 1949 een ander kleedlokaal in gebruik worden genomen. Een hele vooruitgang was de aansluiting op het gemeentelijk waterleidingnet. Het ontwerp van het lokaal was van Jan Quik die belangeloos het timmer- en metselwerk verrichtte. D.Dietvorst verzorgde, eveneens belangeloos, het schilderwerk. G.Swagemakers zorgde voor nieuwe doelpalen en –latten. Het nieuwe kleedlokaal werd ingezegend door kapelaan Oomen.

1950 - 1960
• Weer zonder veld
Door de watersnoodramp in februari 1953 kwam de vereniging voor de tweede maal zonder veld te zitten. De Brombeer werd door Rijkswaterstaat afgegraven om met de grond de gaten in de dijk van de Augustapolder te dichten. De resterende wedstrijden werden gespeeld op het BOZ-terrein.
Rijkswaterstaat had toegezegd om op dezelfde plaats een nieuw voetbalveld aan te leggen. Dit zou in oktober gereed zijn, hetgeen niet lukte. De termijn werd met een jaar verlengd. Uiteindelijk lukte het om tijdelijk op het terrein van Halsteren de thuiswedstrijden te spelen.

• De Raaijberg
Omdat het veld op de Brombeer nog niet helemaal klaar was, kon de competitie 1954-1955 daar nog niet gespeeld worden en werd de Raaijberg gehuurd.

• Terug op de Brombeer
Na ruim 2,5 jaar kreeg de vereniging weer de beschikking over het eigen veld (het huidige hoofdveld). Op 28 augustus 1955 werd door de wethouder de officiële opening verricht en de kapelaan zegende het veld en het kleedlokaal in. Het door Rijkswaterstaat aangelegde veld verschilde in ligging ten opzichte van het oude veld.

• De bunker
In 1958 maakte de vereniging een enorme groei door de oprichting van de jeugdafdeling. Daardoor was er niet voldoende speelgelegenheid. De junioren en pupillen konden terecht op de Raaijberg.
In een later stadium kreeg men de beschikking over een stuk grond naast de toenmalige bunker (tegenover het huidige terrein). Jeugdleiders en jeugdleden hebben dat braakliggende terrein met de schop en kruiwagens geëgaliseerd en de pupillen konden er voetballen.
De situatie was dus zo, de senioren speelden op de Brombeer, de junioren op de Raaijberg en de pupillen bij de Bunker. !!!

1960 - 1970
• Opknapbeurt
In 1960 werd de Brombeer grondig opgeknapt.

• Junioren op Rozenoord
In het seizoen 1967 – 1968 voetbalden de junioren op de velden van Sportpark Rozenoord.

• Senioren op de Brombeer
In het seizoen 1967 –1968 speelden uitsluitend de senioren op de Brombeer. Door het intensief gebruik lag het veld er slecht bij. De alom in
Bergen op Zoom geroemde zelfwerkzaamheid van de Borgvlieters kwam weer om de hoek
kijken en men knapte zelf het veld en het kleedlokaal op.

1970 - 1980
• Tribune
Door eigen leden en een aantal Borgvlieters werd een staantribune gebouwd, “de Spionkop” geheten. De tribune werd in gebruik genomen bij de aanvang van het seizoen 1971 – 1972. Later is de tribune aantrekkelijker gemaakt mede door de inzet van de Supportersvereniging.

• Geen veld voor de jeugd
In het seizoen 1973 – 1974 had de jeugd helemaal geen veld meer. Tussentijds had men nog op Rozenoord gespeeld maar daar was geen ruimte meer. De jeugd begon de competitie met spelen van alleen maar uitwedstrijden. De oplossing werd uiteindelijk gevonden, de jeugd kon de thuiswedstrijden gaan spelen op Kijk In de Pot. Getraind kon er worden op een veld bij het Juvenaat.

• Verlichting
In 1974 werd de verlichting op de Brombeer uitgebreid. In 1976 werd er verlichting aangelegd op het bovenveld (oefenveldje)

• Weer scheiding
De club was zodanig gegroeid dat de lagere seniorenelftallen ook op Rozenoord moesten gaan spelen.
Sinds 1975 – 1976 speelden enkele seniorenelftallen op de Brombeer, enkele seniorenelftallen op Rozenoord en de jeugd ook op Rozenoord.

• Verbetering tribune
In 1977 werd de staantribune “de Spionkop” verbeterd.

• Een clubhuis
Op 24 september 1977 begon een twaalftal leden van de vereniging met de afbraak van een bestaand houten gebouw achter de pastorie op ’t Fort. Van het materiaal dat vrij kwam bouwde men een clubhuis op de Brombeer. Week in week uit werd er hard gewerkt door een aantal vrijwilligers.
Na bijna twee jaar bouwen werd op 6 januari 1979 het clubhuis “de Kruik” geopend door wethouder Dekkers.

1980 - 1990
• Afrastering speelveld
In 1980 werd een geheel nieuwe afrastering van het speelveld gerealiseerd.

• Verbouwing kleedlokalen en bouw kassa
In 1981 werden de kleedlokalen verbouwd en beter ingericht. Ook in dat jaar werd de nieuwe permanente kassa bij de ingang gebouwd en er werd een afrastering aangebracht.

• De Brombeer en Rozenoord
Sinds 1982 speelden op de Brombeer 4 seniorenelftallen en het dameselftal en op Rozenoord speelden 4 seniorenelftallen en de jeugdelftallen.

• Uitbreiding van het clubhuis “de Kruik”
In september 1982 begon de uitbreiding van het clubhuis. Een aannemer zette het casco neer en met een niet aflatende zelfwerkzaamheid bouwden de Borgvlieters het af. Bij de viering van het 60-jarig bestaan kon het grotere clubhuis in gebruik worden genomen.

• Verbetering tribune
In 1983 werd de staantribune wederom verbeterd.

• Afrastering bovenveld
In 1984 werd de afrastering van het bovenveld geplaatst.

• Pupillen op de Brombeer
Om te voorkomen dat de jongsten in de vereniging de binding met de club zouden verliezen, werd besloten de pupillen met ingang van het seizoen 1984 – 1985 alle pupillenelftallen op de Brombeer te laten spelen.
Toen was de situatie alsvolgt:
- de elftallen 1 t/m 4, de dames en de pupillen speelden op de Brombeer; en
- de elftallen 7 t/m 8 en de junioren speelden op Rozenoord

• “oranje-zwartboek”
Op 11 oktober 1984 werd het “Oranje-zwartboek”, in verband met de uitbreiding van het sportcomplex de Brombeer, aan het gemeentebestuur aangeboden.

• Een tweede veld
De uitbreiding van Nieuw Borgvliet met de nieuwe wijken in de jaren zestig en zeventig bracht veel nieuwe leden met zich mee. Het was dan ook de wens om de leden op een “eigen”complex op één lokatie te laten voetballen. Hiervoor was uitbreiding met een speelveld noodzakelijk.
Op 1 juli 1986 werd de vereniging formeel eigenaar van de Brombeer.
In de koopakte was ook de naamswijziging van het complex opgenomen, van “de Brombeer” in “A.M. de Jong Sportpark De Brombeer”. De nieuwe naam, aangebracht op de grote toegangspoort, werd op 9 augustus 1986 door de vorige eigenaresse Mevr.de Jong-Defresne onthuld.
Donderdag 25 augustus1987 besloot de gemeenteraad tot aanleg voor een tweede veld en stelde een krediet beschikbaar. De voorwaarden dat de vereniging het eigen veld moest overdragen aan de gemeente en de vereniging de nodige zelfwerkzaamheden moest verrichten werden volledig nagekomen. De in gebruikname was op 27 mei 1989.

• Nieuwe kleedlokalen
Het tweede veld betekende ook dat er nieuwe kleedlokalen bijgebouwd moesten worden. Wederom werd er een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de leden, donateurs en supporters. De kleedlokalen werden geheel in eigen beheer gebouwd. De in gebruikname vond medio maart 1989 plaats.

• Nieuwe dug-outs
Van de overgebleven stenen voor de bouw van het nieuwe kleedlokaal werden in eigen beheer de houten dug-outs vervangen door permanente stenen dug-outs.

1990 - 2000
• Sproei-installatie
Er werd een bron geboord en een pomp geplaatst, wederom door de eigen leden. Zodoende kreeg de vereniging de beschikking over een eigen watervoorziening voor het zelf beregenen van de velden.

• Velden in eigendom gemeente
Ten gevolge van de realisatie van het tweede veld ging de Brombeer in eigendom over naar de gemeente. Met dien verstande dat voor het clubhuis, de tribune en de kassa, welke in eigendom van de vereniging bleven, het recht van opstal werd gevestigd.

• Aparte ruimte voor de tractor
In 1996 werd er een aparte ruimte (oude garagebox) geplaatst tussen veld 1 en veld 2.

• Uitbreiding clubhuis
In de bijzondere ledenvergadering van 11 juni 1996 werd besloten tot de uitbreiding van het clubhuis met een vergader- en archiefruimte alsmede een berging. Het casco werd gebouwd door een aannemer en de afbouw geschiedde wederom door de eigen leden. In juli 1996 startte de bouw en aan het eind van het jaar kon het gebouw in gebruik worden genomen.

• Trainingsruimte op de Cort Heyligerskazerne
De vereniging heeft sedert jaren geen goede trainingsruimte gehad. Het oefenveldje op het boventerrein is gewoonweg te klein en het verandert ieder jaar in een zandvlakte. Bij brief van 15 oktober 1997 is dit aan de gemeente aangekaart. De vereniging stelde voor om een volwaardig trainingsveld op het Brombeer-complex te realiseren.
Bij brief van 14 april 1998 antwoordde de gemeente dat renovatiewerkzaamheden van de Brombeer zullen worden bezien bij de plannen tot de ontwikkeling van de Augustapolder.
Voor aanvullende trainingsfaciliteiten werd de vereniging het speelveld op de Cort Heyligerskazerne toegewezen.

• Renovatie oude kleedlokaal
In de zomer van 1998 werd in samenwerking met de gemeente het oude kleedlokaal geheel gerenoveerd.

• Inrichting plaats papiercontainer
In januari 1999 werd een plaats voor de papiercontainer ingericht.

• Bestrating
In juni 1999 werd nieuwe bestrating aangelegd voor het oude kleedlokaal en werd het pad naar het 2e veld voorzien van open bestrating. Wederom in eigen beheer.

2000 - 2010
• Schilderbeurt
In augustus 2002 werden de kleedlokalen en het clubhuis helemaal opnieuw opgeschilderd door de eigen leden.

• Renovatie achtergevel clubhuis
Eveneens in augustus 2002 werd de achterpui van het clubhuis geheel vernieuwd door de eigen leden.

• Weer een verhuizing!!??
In een gesprek met de gemeente op 28 januari 1998 werd inzicht verschaft over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het gebied Augustapolder met inbegrip van een mogelijke verhuizing van ons sportpark.
De leden hebben een duidelijke voorkeur uitgesproken voor handhaving van het huidige sportcomplex de
Brombeer, met de nodige aanpassingen aan de eisen van deze tijd. Met name drie speelvelden en een volwaardig trainingsveld. Dit op grond van:
- het accommodatiebeleid van de vereniging;
- de wijkgebonden functie voor Nieuw Borgvliet en Langeweg;
- de betekenis voor de doelgroep jeugd en jongeren in genoemde wijken;
- de historische verbondenheid met Nieuw Borgvliet.

De gemeentelijke plannen tot herstructurering van de buitensportaccommodaties zijn in voorbereiding.
Er vinden regelmatig gesprekken plaats. Voor de behartiging van de gezamenlijke belangen van de voetbalverenigingen is een Federatie opgericht van Bergse voetbalverenigingen.

Het standpunt van het algemeen bestuur is conform het besluit van de leden om het complex de Brombeer te behouden en aan te passen. Indien er noodzakelijkerwijs een alternatieve oplossing moet worden gevonden is een lokatie gelegen in de buurten Nieuw Borgvliet en Langeweg als “klein Rozenoord” bespreekbaar.

Voor de optie van Rozenoord dient de ligging van de velden en overige accommodaties in directe verbinding met de wijk te staan en goed bereikbaar te zijn voor de leden, in het bijzonder voor de jeugdleden.
De ligging en de afzonderlijke ingang dient gesitueerd te zijn aan de Olympialaan ter hoogte van de Oude Huybergsebaan.
Voorts hebben de leden bepaald dat er sprake moet zijn van volledig alleengebruik van de accommodatie door de RKvv Nieuw Borgvliet.
Het alleengebruik verhoogt de binding met de vereniging en de wijk(gerichtheid) en bevordert de bereidheid tot vrijwilligerswerk.

In verband met genoemde plannen tot herstructurering van de buitensportaccommodaties in Bergen op Zoom, heeft het bestuur een Nota Accommodatiebeleid opgesteld. Verwezen wordt naar punt 1. van dit rapport.

De algemene ledenvergadering zal uiteindelijk een definitieve beslissing moeten nemen.

Secretaris J.P.L. van Loon
Maart 2004