Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Jaarvergadering die zal worden gehouden in ons clubhuis op Woensdag 13 november 2018 om 20.30 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling van het verslag van de Jaarvergadering van 20 november 2018
 3. Jaarverslagen
  • Secretaris
  • wedstrijdsecretaris senioren
  • jeugdafdeling
  • activiteitencommissie
  • sponsorcommissie
 4. Financiën
  • Toelichting financieel jaarverslag door de penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Begroting seizoen 2019-2020
  • Voorstel contributie seizoen 2020-2021

Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen per 1 juli 2020 omdat de noodzaak daartoe ontbreekt gezien de gezonde financiele positie van de vereniging.  Zij blijft dus voor pupillen € 105,-, voor junioren € 120,-, voor senioren € 175,- en(nieuw)voor veteranen € 120,-.  Niet- spelende kaderleden betalen € 25,-

 1. Bestuursverkiezingen
  • Voorzitter Sjaak Tempelaars is aftredend en herkiesbaar.
  • Wedstrijdsecretaris Sander Smidt is aftredend en herkiesbaar
  • Bestuurslid sponsoring Peter Oerlemans is aftredend en herkiesbaar

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of ten minste vijf leden. Kandidaatstellingen dienen ten minste vijf dagen voor de jaarvergadering schriftelijk bij de secretaris, Vossenpad 9 4614 ET  Bergen op Zoom,  te worden ingediend

 1. Samenwerking met FC Bergen
  • Voorzitter doet verslag van hetgeen afgelopen verenigingsjaar op dit terrein is gebeurd.
 2. Rondvraag

   

Bezoek vergadering:

 • Alleen leden van RKVV Nieuw Borgvliet hebben toegang tot de vergadering.
 • Met betrekking tot de besluitvorming tijdens de vergadering geldt dat de leden in de leeftijd tot en met 15 jaar 1 stem, van 16 en 17 jaar 2 stemmen en van 18 jaar en ouder 3 stemmen hebben.

Inzage van de jaarstukken:

 • De jaarverslagen en het financieel verslag 2018-2019 liggen vanaf donderdag 31 oktober 2019 ter inzage in de bestuurskamer. Verder zijn deze verslagen in te zien via deze verenigingssite (hier) en op facebook.

Gezellig samenzijn

 • Na afloop van de vergadering is er een gezellig samenzijn waarvoor ook uw partner wordt uitgenodigd.

Het bestuur van RKVV Nieuw Borgvliet,

A.H.J.E.Martens, secretaris                                       J.A.Tempelaars, voorzitter